Odluka o pla?anju participacije u troÜkovima studija za akademsku godinu 2012/13

Ako niste ?uli (u Üto ?isto sumnjamo), sveu?iliÜte je donijelo odluku o troÜkovima participacije za akademsku godinu 2012/13,2014/2015.
Tablicu mo×ete pogledati ovdje